Selecteer een pagina

hjelmer zondervan

furniture

Privacy & Cookies

Hjelmer Zondervan respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening header homepaginaGegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.

Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen zo snel en goed mogelijk af te handelen, maar ook om verkoopanalyses en persoonsgebonden marketingacties uit te voeren. Mochten wij uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen wij hier uw toestemming voor vragen.

Als u bij Hjelmer Zondervan een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop op de hoogte te houden. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u een bestelling plaatst, of uw account raadpleegt, worden uw gegevens beschermd door Secure Socket Layer (SSL) technologie. Hiermee wordt de informatie onleesbaar voor derden. U kunt dit controleren via het slotje in uw webbrowser en via de ‘s’ achter http in het webadres.

Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de online nieuwsbrief van Hjelmer Zondervan. Hiermee verleent u Hjelmer Zondervan tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Hjelmer Zondervan gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over nieuwe artikelen, acties etc. Ook kan het voorkomen dat Hjelmer Zondervan u per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar artikelen en/of dienstverlening. Vanzelfsprekend staat het u geheel vrij om hier van af te zien. Ook wordt u steeds de mogelijkheid geboden om uzelf uit te schrijven en de nieuwsbrief niet meer te ontvangen.

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail klantenservice@hjelmerzondervan.nl of via een link in de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

Logistieke partners

Marketing dienstverlener

Hosting partner

Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Klanten: 7 jaar na beëindiging overeenkomst
Leveranciers: 7 jaar na beëindiging overeenkomst
Marketing: tot 14 maanden na contactmoment

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:

Informatiebeveiligingsbeleid

Toegangsbeveiliging

Wachtwoordbeleid

Protocol datalekken

Firewall

Anti-virus

Versleuteling dmv SSL-certificaat (HTTPS)

Dataminimalisatie

Rechten omtrent uw gegevens
Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten:

Recht op inzage:  Op uw verzoek zullen wij u kosteloos een kopie verstrekken van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Wilt u meerdere kopieën ontvangen dan berekenen wij een redelijke vergoeding.

Recht op rectificatie:  Op uw verzoek zullen wij uw gegevens rectificeren of aanvullen, maar alleen als dat past binnen de doeleinden van de verwerking. Op uw verzoek zullen wij u informatie geven over deze ontvangers.

Recht op wissing (vergetelheid). In onder meer de volgende gevallen mag u ons vragen uw gegevens te wissen: 

– De gegevens zijn niet meer nodig voor het doel van de verwerking

– U heeft uw toestemming voor de verwerking ingetrokken en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens

– Wanneer u met succes bezwaar hebt gemaakt (zie recht van bezwaar)

– Wanneer wij uw gegevens zonder rechtsgrond zouden verwerken

Recht op beperking van de verwerking:  Dit houdt in dat de persoonsgegevens alleen opgeslagen mogen blijven, maar in beginsel niet meer mogen worden verwerkt. U heeft recht op beperking in de volgende gevallen:

– U betwist de juistheid van de gegevens

– De verwerking van de gegevens is onrechtmatig, maar u wil dat gegevens (nog) niet worden gewist

– Wij hebben uw gegevens niet meer nodig, maar u wil de gegevens behouden in verband met een rechtsvordering

– Tijdens de behandeling van een door u ingediend bezwaar (zie recht van bezwaar)

Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit): U heeft het recht om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien technisch mogelijk zullen we meewerken aan rechtstreekse overdracht.

Recht van bezwaar: U mag bezwaar maken tegen te verwerking van uw gegevens. Wij zullen de verwerking staken, wanneer uw bezwaar gegrond is. Gebruiken wij uw gegevens voor direct marketing, dan zullen wij een door u ingediend bezwaar altijd direct honoreren.

Recht op intrekking toestemming: U mag uw toestemming voor de verwerking weer intrekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtsmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij er een andere rechtsgrond aanwezig is voor de verwerking.

Recht om een klacht in te dienen: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoon 0900 2001201.

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Hjelmer Zondervan over u heeft vastgelegd of gebruik wilt maken van een van de andere bovengenoemde rechten, dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via klantenservice@hjelmerzondervan.nl Hjelmer Zondervan zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Links naar andere websites en social media
Op onze website is een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop deze partijen met persoonsgegevens omgaan (zie ook disclaimer).

 Cookies en webstatistieken
Net als andere webwinkels maakt ook Hjelmer Zondervan gebruik van zgn. ‘cookies’. Dit zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de Hjelmer Zondervan website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dankzij cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan. Hjelmer Zondervan gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, hierdoor verloopt een volgend bezoek aan onze website eenvoudiger en sneller.

M.b.v. cookies registreren wij ook hoe vaak de Hjelmer Zondervan website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van onze bezoekers zijn. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem.

Welke Cookies worden door Hjelmer Zondervan gebruikt?
1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.
2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

U kunt uw eigen browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site deze nog steeds kan bezoeken, is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Wij maken gebruik van de volgende programma’s voor het analyseren van het gebruik van onze website, zodat we functionaliteiten kunnen aanpassen en verbeteren.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Dit houdt onder meer het volgende in:

we hebben het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd

we hebben het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet

Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Hjelmer Zondervan
Tetterodestraat 77
2023 XM Haarlem
Nederland

De klantenservice van Hjelmer Zondervan is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00 uur:

Nederland: 020-2022354

E-mail: klantenservice@hjelmerzondervan.nl

 

Laatste versie: 10 januari 2019